Algemene voorwaarden Schoonheidsinstituut Rita Kuiper

Artikel 1
Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en een cliënt waarop Schoonheidsinstituut Rita Kuiper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2
Inspanning schoonheidsinstituut

1.De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken

1.De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidsinstituut Rita Kuiper melden.

2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsinstituut Rita Kuiper het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4.Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6.Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy

1.De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2.De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3.De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5
Betaling

1.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar het instituut.

2.De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3.Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

5.Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is het schoonheidsinstituut zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Schoonheidsinstituut Rita Kuiper verschuldigd.

Artikel 6
Aansprakelijkheid

1.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3.Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Schoonheidsinstituut Rita Kuiper zelf.

Artikel 7
Klachten

1.Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidsinstituut Rita Kuiper.

2.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3.Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidsinstituut Rita Kuiper de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4.Indien een klacht over de producten gegrond is zal het schoonheidsinstituut het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

5.Indien Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8
Garantie

1.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.

2.Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3.De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

4.De cliënt andere producten dan door de schoonheidspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

5.De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6.De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7.De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8.Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9
Specialisatie

1.Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

2.De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste.

3.De schoonheidsspecialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4.De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5.De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10
Beschadiging en diefstal

1. Schoonheidsinstituut Rita Kuiper heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11
Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2.Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3.Bij Schoonheidsinstituut Rita Kuiper wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4.Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12
Recht

1.Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2.De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en ze zijn ook in de salon beschikbaar. .

3.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4.Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.