Contact

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. 3.Dag: kalenderdag;
 4. 4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. 5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. 6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. 7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. 8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. 9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Schoonheidsinstituut Rita Kuiper;

Ceintuurbaan 1 7941LR Meppel;

Telefoonnummer:0522258318 op werkdagen van 9.30 tot en met 17.30 uur

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 04057959

Btw-identificatienummer:079252424B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

-          de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

-          de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

-          een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. 2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. 3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. 4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. 1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. 3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. ode prijs inclusief belastingen;
  2. ode eventuele kosten van aflevering;
  3. ode wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. ohet al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. ode wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. ode termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  7. ode hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  8. oof de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  9. ode manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  10. ode eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  11. ode gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  12. ode minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. 1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. 6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. 1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. 2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. 3.Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. 4.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. 1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. 2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. 1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. 2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. 3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. 1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. 2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. 3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. 4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. 5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. 1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. 2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. 2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. 3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. 4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. 5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. 6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. 1.De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderof diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. 2.De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderof diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. 3.De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. ote allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. otenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. oaltijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. 4.Een overeenkomst die voortijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. 5.In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voortijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. 6.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. 7.Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- ofwordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. 8.Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. 1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. 2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. 3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. 4.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. 1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. 2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. 3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. 4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. 1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene voorwaarden Schoonheidsinstituut Rita Kuiper


Artikel 1
Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en een cliënt

waarop Schoonheidsinstituut Rita Kuiper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.Artikel 2
Inspanning schoonheidsinstituut

1.De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren.

2.De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig

aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

3.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de

cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Artikel 3
Afspraken

1.De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak

aan Schoonheidsinstituut Rita Kuiper melden.

2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidsinstituut Rita Kuiper het gehele honorarium voor de

afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op

de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4.Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het instituut aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele

afspraak annuleren en toch het gehele honora rium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan

de afspraak aan de cliënt melden.

6.Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy

1.De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2.De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in

een klantenbestand.

3.De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht

de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 5
Betaling

1.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar het instituut.

2.De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3.Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5.Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum

op het door de schoonheidsspecialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is het schoonheidsinstituut

zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Schoonheidsinstituut Rita Kuiper verschuldigd.


Artikel 6
Aansprakelijkheid

1.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan

van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft

meegebracht naar de salon.

3.Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Schoonheidsinstituut Rita Kuiper zelf.


Artikel 7
Klachten

1.Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling

als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidsinstituut Rita Kuiper.

2.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3.Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidsinstituut Rita Kuiper de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,

tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4.Indien een klacht over de producten gegrond is zal het schoonheidsinstituut het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

5.Indien Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan

de wetgever of mediator.


Artikel 8
Garantie

1.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.

2.Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3.De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de

behandeling of producten.

4.De cliënt andere producten dan door de schoonheidspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

5.De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6.De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7.De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.

8.Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


Artikel 9
Specialisatie

1.Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

2.De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste.

3.De schoonheidsspecialiste zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4.De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5.De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

6.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.


Artikel 10
Beschadiging en diefstal

1. Schoonheidsinstituut Rita Kuiper heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2.Schoonheidsinstituut Rita Kuiper meldt diefstal altijd bij de politie.


Artikel 11
Behoorlijk gedrag

1.De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2.Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht

de cliënt de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3.Bij Schoonheidsinstituut Rita Kuiper wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4.Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 12
Recht

1.Op elke overeenkomst tussen Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2.De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidsinstituut Rita Kuiper en ze zijn ook in de salon beschikbaar. .

3.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4.Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Het volledige adres:

Schoonheidsinstituut Rita Kuipercontact rug

Ceintuurbaan 1 7941 LR Meppel

tel nr: 0522-258318 ma-vr 10.00 - 18.00 uur

mob.nr. 06-23118120 17.00-20.00 uur (alleen dringende zaken)

e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openings tijden

   
 

s' Morgen

s' Middag

s' Avonds

Maandag

10.00 t/m 12.00 uur

13.00 t/m 18.00 uur

18.00 t/m 20.00

Dinsdag

10.00 t/m 12.00 uur

13.00 t/m 18.00 uur

Gesloten

Woensdag

10.00 t/m 12.00 uur

13.00 t/m 18.00 uur

Gesloten

Donderdag

9.00 t/m 12.00 uur

13.00 t/m 18.00 uur

18.00 t/m 21.00

Vrijdag

10.00 t/m 12.00 uur

13.00 t/m 18.00 uur

Gesloten

Zaterdag

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Zondag

Gesloten

Gesloten

Gesloten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route:

Meppel is gemakkelijk te bereiken met auto en openbaar vervoer.

Vanaf NS-station Meppel: vanuit station rechtsaf is het +/- 8 minuten lopen of

met de bus lijn 40 en 32 is de eerstvolgende halte: is tegenover onze praktijk.

Met auto: afslag Meppel-zuid, rotonde rechtsaf: Reestlaan wordt L.Springerlaan, wordt Parallelweg,

wordt Burg. Knopperslaan, wordt Ceintuurbaan.

Parkeren:

Tegenover de praktijk zijn alle parkeerplaatsen vrij parkeren. Wanneer aan de overkant van de straat geen parkeerruimte is,

kunt u parkeren op ruime parkeerplaatsen in de Bankastraat en Jufferenpad.

Vanaf hier is het een kwestie van een doorsteekje tussen de huizen door en u staat precies tegenover de praktijk.

Verder zijn er parkeerplaatsen langs de Comm. de Vos.v.Steenwijklaan.

WIE ZIJN WIJ?

Rita Kuiper
- Medisch Schoonheidsspecialist sinds 2015
- Schoonheidsspecialist sinds 1974
- Allround schoonheidsspecialist
- Manicure


Specialisaties:
-Electrisch ontharen
-Ontharingstechnieken
-Lichttherapie
-Acne
-Camouflagetechnieken


Gecertificeerd:
- Aromatherapie
- Oorreflex, Hoofdhuid, Haarmassage
- Acryl- en Gel nagel technieken
- Microdermabrasie
- AHA fruitzuurpeeling
- Behandeling vd man
- Lichaamspakkingen
- Skin-analysing
- Gewichtconsulente Momentum
- Nouveau Lashes artist
- BioSkinJetting
-Yag-Nd Laser inz. verwijderen tatoeages, littekens en pigmentvlekken
- Applisonix Ultrasound haarverwijdering
- MiniLift behandeling
- Bindweefselmassage gezich


• Erkend leerbedrijf KOC
• Assessor SV – vlgs Philyra
• Lid Raad van Advies Landstede
• Leerbedrijf van het jaar – schoonheidsverzorging
• Jurylid Leerbedrijf van het Jaar 2012
• ANBOS-lid
* SBB-lid
* NL-SAS lid

rita250
 

Kim
Schoonheidsspecialist

- gediplomeerd/gecertificeerd:
- Acne
- MiniLift
- Bindweefselmassage gezicht

Gecertificeerd
- Nagelstyliste
- Pedicure
- Manicure
- Visagie

             
Kim250
 

Anouk
Schoonheidsspecialist

Specialisatie:
- Acne
- Electrische Ontharing
- Camouflage


Gecertificeerd:
- Visagie
- Manicure
- Nagelstyling
- MiniLift behandeling
- Bindweefselmassage gezicht
 

 Anouk250

Subcategorieën

Zoeken

Bel me terug

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

Ga naar boven